Πόλις εν δυνάμει

Η δομή μιας εικόνας και η σύνταξή της, τα μέτρα της στην επιφάνεια, ο τρόπος που κατανέμεται σε αυτήν ο χώρος προκειμένου να αναπτυχθεί σε μια οποιαδήποτε υπόθεση, είναι τα κύρια στοιχεία που ανιχνεύω στο έργο μου Πόλις εν δυνάμει. Ακολουθώντας την αναλογία Fibonacci –σε κάθετη και οριζόντια ανάπτυξη– και ξεκινώντας από την ιδέα οτι η επιφάνεια μπορεί να καταμεριστεί με διαφορετικούς τρόπους δημιουργώντας ανάλογες οπτικές συνθήκες, εφάρμοσα στο έργο μου τη διπλή σχέση: από αριστερά προς τα δεξιά —› και από πάνω προς τα κάτω ↓. Στα τέσσερα ανεξάρτητα κομμάτια του έργου και στην οριζόντια, σχηματική του διάταξη (1,2,3,5 αντίστοιχα) η ακολουθία της εικονικής καταγραφής μιας πόλης ξεκινά προσθετικά, (όπως κτίζεται μία πολυκατοικία, ή όπως οργανώνονται προσθετικά τα μέρη μιας πόλης), ενώ στην κάθετη, σχεδιαστική του διάταξη (1,2,3,5,3,2,1) το μέτρο ανάπτυξης της εικόνας που ακολουθώ είναι από το απλό στο σύνθετο κι από το αραιό προς το πυκνό, με την φορά της δυτικής μορφής ανάγνωσης. Με αυτό τον τρόπο απομακρύνω το βάρος της σύνθεσης από το κέντρο (μέτρο συμμετρίας) ή από άλλες σχέσεις ισορροπίας και επιδιώκω μια παράλληλη, διπλή διαδρομή της εικόνας όπου η δομή της διαφέρει από την μορφοπλαστική της ανάλυση. Αυτό είναι και η πόλη.
Ιωάννα Ασσάνη
Potential city

The structure and syntax of an image, its surface measures, the way space is allocated on it in order to develop to any one hypothesis are the main elements that I trace in my work “potential city”. Following the Fibonacci analogy –in a horizontal and vertical layout – and starting from the idea that a surface can be segmented by various ways thus creating corresponding optical conditions I applied in my work the double relation: from left to right —› and from top to bottom ↓. In the four independent pieces of the work and on its horizontal schematic layout (1, 2, 3, 5 respectively) a city’s virtual reality sequence starts additively (like building a multistory building, like the parts of a city are organized additively) while on its vertical design layout (1,2,3,5,3,2,1) the image’s development measure is from the simple to the complex and from the thin to the thick, in the western reading manner. Thus I remove the synthesis’ weight from the center (measure of symmetry) or other equilibrium relations and I dare to seek a parallel, double path of the image, where its structure differs from its morphoplastic analysis. This is what a city is.

Ioanna Assani


Πόλις εν δυνάμει, 110x85 εκ., μελάνια, ακουαρέλα και ανεξίτηλοι μαρκαδόροι σε ξύλο θαλάσσης, 2016
Potential city, 110x85 cm, Indian Ink, watercolor, permanent markers at sea wood, 2016.Λεπτομέρειες έργου  /  Details of the painting  

                                                               
 Art Athina 2016, πλατφόρμα 6 / platform 6Πόλις εν δυνάμει / Φύση εν δυνάμει - Σχέση Ι, Ι. Ασσάνη / Μ. Καραγκουνάκη
Potential city / Potential nature - Relationship I, I. Assani / M. Karagounaki