Γενικά

Στην εργασία μου τα ίδια τα «δίκτυα» είναι pattern, μια γλωσσική κατασκευή της οποίας ο ορθολογισμός και η γραμμική κατασκευή επαναπροσδιορίζονται μέσω μιας κοινωνικής σημασιολόγησης της γεωμετρίας και μέσω ριζωματικών σχέσεων που αποσταθεροποιούν την στατικότητα, την ιδεαλιστική τάξη και ανασημασιοδοτούν την έννοια της γεωμετρίας ως μια καθαρή ουδέτερη φόρμα. Θα μιλούσαμε για μια μη-στατική γλώσσα ή διαφορετικά για μια γλώσσα βασιζόμενη σε «προθέσεις», σε μια συζευκτική λογική η οποία κάνει δυνατή τόσο την επανασημασιοδότηση του σημαινόμενου της γεωμετρίας όσο και την συνεχόμενη παραγωγή «σχέσεων» με την έννοια ενός «pattern που συνδέει» όπως θα έλεγε ο Gregory Bateson.

Οι «σχέσεις» ανάμεσα στα στοιχεία, οι διαδραστικές συνδέσεις μεταξύ των δομών δεν παράγουν «στατικές» φόρμες αλλά «ένα πλέγμα γεγονότων». Η γεωμετρία των επαναλαμβανόμενων pattern στην εργασία μου και οι (ανα)παραγόμενες σχέσεις στην συμπερίληψη των στοιχείων που την διέπουν λειτουργούν ως μια οργανωτική δομή, η επεκτασιμότητα της οποίας μέσα στο σύστημα είναι απεριόριστη. Αυτή η επεκτασιμότητα ενός «ανοιχτού συνδέσμου» («open linkage»), όπως την ονομάζει ο Fuhimiko Maki, διερευνά την επανάληψη και τον συνδυασμό των μερών μιας βασικής δομής παράγοντας ένα «σύστημα σχέσεων» ικανό να εκφράσει μια διαδικασία πάντα ανοιχτή στην συνεχόμενη ανάπτυξη των pattern

Μέσω αυτής της «ανατροφοδοτικής» συνθήκης η γλωσσική (ανά-)κατασκευή των pattern στην εργασία μου αποδομεί την ουδετερότητα της γεωμετρίας του Μοντερνισμού προσδίδοντας της εννοιολογικές σημασιολογήσεις που αφορούν στο σύγχρονο κοινωνικό τοπίο υποταγμένο στις γεωμετρικές δομές του ελέγχου και της πληροφορίας και ταυτόχρονα κάνει δυνατή την παρουσία της υλικής υπόστασης του σημαίνοντος.

Ειρήνη Γρηγοριάδου

Generally

In my work «networks» themselves are pattern, a linguistic construction, whose rationalism and linear construction redefined through a social semantic of geometry and through «rhizomatic» connections which destabilize the static and idealistic order and resignify the concept of geometry as a clean, neutral form. We could speek of a non-static language or in other words of a language based on «prepositions», on a logic of splices that make possible so the resignification of the signified of geometry as the continuous production of relations in a sense of a «pattern that connects», as would say Gregory Bateson.

The «relations» between the elements, the interacting connections between the structures does not produce static forms but a «network of facts». The geometry of the repetitive patterns in my work and the (re-) produced relations of its constituent elements which in turn form an inclusion of elements, operate as an ordered structure whose expansion in the system is infinite. The expansion of what Fuhimiko Maki call «open linkage», explores the repetition and the combination of parts of a basic structure that produce a system of relations capable of define a process always open to the ongoing growth of a pattern.

Through this feedback condition the linguistic (re-) construction of patterns in my work deconstruct the neutrality of Modernism’s geometry and gives her conceptual meanings that concern the contemporary social field submitted to the geometrical structures of control and information making at the same time possible the presence of the material substance of the signifier.


Eirini Grigoriadou


Xωρίς τίτλο, 2007, ακρυλικό και φωσφοριζέ σκόνη σε μουσαμά, 70x50 εκ.
Untitled, 2007, Acrylic and Day-Glo on canvas, 70x50 cm.